Wat geloven wij?

Wij zijn verbonden met alle Christenen over de hele wereld die de geloofsbelijdenis van Nicea onderschrijven en de twaalf artikelen van het Christelijk geloof.

Wij geloven in God, de Vader, Schepper die de schepping draagt,
In zijn Zoon, in Christus Jezus, die, geboren uit een maagd,
Aan het kruis de wereld redde, onze zonde op zich nam,
Opgestaan en opgevaren, zit Hij aan Gods rechterhand.
Wij geloven in God, de Trooster, gaven van de Heilige Geest
Die Gods woord in ons bevestigd, ga en predik en genees.
Als Hij komt met macht en luister zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt Zijn naam:
Jezus, Hij is Heer!!

Wij zijn Evangelische Christenen omdat wij de nadruk leggen op het persoonlijk beleven van het Evangelie van Jezus. De Bijbel is het Woord van God, er staan geen fouten in. God spreekt door de Bijbel en geeft richtlijnen voor het leven.

Wij geloven dat een mens geboren wordt met het kwade in zich en zichzelf niet kan verlossen of ‘zijn hemel verdienen.’ Jezus zegt dat een mens opnieuw geboren moet worden, uit God, door te geloven dat Jezus -God de Zoon die mens geworden is- de gevolgen van de zonde heeft weggenomen waardoor mensen worden gered. Zij, die Jezus als redder aannemen, worden ‘kinderen van God’ en zij ontvangen de Heilige Geest, die hen helpt om de woorden van de Bijbel in hun leven toe te passen.

Veel gestelde vragen

  • EK zijn autonome kerken, die met elkaar verbonden zijn op basis van geloofsovertuiging en relaties. Wij hebben geen ‘Paus’, geen overkoepelend gezagsorgaan, geen geestelijken en leken, geen catechismus of geloofsleer die door alle kerken gevolgd moet worden. Dit heeft tot gevolg dat de EK wereldwijd een grote verscheidenheid kent.
  • De EKB wordt bestuurd door ‘oudsten’, ervaren mensen uit onze eigen kerk, die het vertrouwen hebben van de leden.
  • De EK kent geen sacramenten, handelingen waardoor mensen extra genade ontvangen om hun ‘hemel te verdienen door goede werken’. Twee dingen die Jezus zelf heeft gezegd, worden wel gedaan:
    • de doop door onderdompeling is een openbare geloofsbelijdenis nadat men ervoor gekozen heeft Jezus te volgen
    • het avondmaal (ipv de eucharistie) als herdenking van het lijden en sterven van Jezus. Hierbij krijgen alle gelovigen brood en wijn.
  • In de EK staat de drie-enige God van de Bijbel centraal in de geloofsbeleving en de Bijbelstudies, waarin Jezus en zijn lijden, sterven en verrijzenis centraal staan. Wij vereren of aanbidden geen andere wezens of mensen (Maria, heiligen, engelen, de duivel of demonen). Voor Maria, de moeder van Jezus hebben wij een diep respect, omdat zij gehoorzaam deed wat God van haar vroeg, maar ze was een zondig mens zoals iedereen, die de verlossing door het geloof in Jezus nodig had.

Wij vieren de christelijke feestdagen, het Kerstfeest  de geboorte van Jezus, Goede Vrijdag: het sterven van Jezus aan het kruis; het Paasfeest (Pasen): de verrijzenis van Jezus; Hemelvaartsdag: hemelvaart van Jezus; Pinksteren: de komst van de Heilige Geest. Drie-Koningen, as-woensdag en de vastentijd, de hemelvaart van Maria en feestdagen van heiligen vieren wij niet, omdat ze niet in de Bijbel genoemd worden

  • Onze samenkomsten worden geleid door mensen uit onze eigen kerk. Er wordt veel gezongen, begeleid door een groep muzikanten. (oa. piano, gitaar, blokfluit, viool, …) Een spreker leest een tekstgedeelte uit de Bijbel, legt de betekenis ervan uit en geeft aanwijzingen hoe men deze woorden in het leven kan toepassen. Vaak is er ook een tijd van gebed. Na afloop is er koffie/thee, zodat de mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Wereldwijd zijn er ongeveer 450 miljoen Evangelische Christenen. De Evangelische Beweging is ontstaan in de 17e eeuw binnen het Protestantisme en kent een grote verscheidenheid van beleving. In België zijn wij een kleine, onbekende kerk, die vaak als sekte wordt aanzien.

De laatste decennia zijn er heel veel allochtone kerken bij gekomen.